Logo Olszanka

Archiwum newsów, strona 83

I N F O R M A C J A STAROSTY POWIATU ŁOSICKIEGO

07.10.2019

 

I N F O R M A C J A

STAROSTY POWIATU ŁOSICKIEGO

Starosta  Powiatu Łosickiego  informuje, zgodnie z art.24a ustawy z dn.17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj.  Dz.U. z 2017 r. poz.2101 ze zm.), że w dniach od 28 października 2019 r. do 19 listopada 2019 r. w godzinach 9-15 (w dni robocze)  w lokalu Starostwa Powiatowego w Łosicach przy ul. Narutowicza 6  pok.17

                                         z o s t a n i e   w y ł o ż o n y

do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębu Korczówka w gm. Olszanka po modernizacji wykonanej w 2019 r.

Dokumentacja tego projektu składa się z:

- mapy ewidencyjnej              

- rejestru gruntów         i budynków        

        

         Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym wyżej terminie z dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu swoje uwagi i wnioski. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie osób zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

         Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia  w operacie ewidencji gruntów i budynków nowych danych.

                                                                                              S T A R O S T A

                                                                                     (-) Katarzyna Klimiuk                                                                           

Uwaga – W dniach 28 i 29 października 2019 r. w godzinach 9-14 wyłożenie w/w dokumentów będzie dokonane w Urzędzie Gminy  Olszanka .                                                                                 

więcej

XII zwyczajna sesja Rady Gminy

25.09.2019

XII zwyczajna sesja Rady Gminy Olszanka VIII kadencji, odbędzie się w dniu 30 września 2019 r. (poniedziałek) w Urzędzie Gminy w Olszance. Rozpoczęcie o godzinie 1000.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Sprawy organizacyjne:
 1. stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie porządku obrad,
 3. przyjęcie protokołu z VIII zwyczajnej sesji Rady Gminy,
 4. przyjęcie protokołu z IX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy,
 5. przyjęcie protokołu z X nadzwyczajnej sesji Rady Gminy,
 6. przyjęcie protokołu z XI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
  1. Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych między sesjami.
  2. Interpelacje i zapytania.
  3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
  4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Olszanka za I półrocze 2019 roku, informacji
   o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszance
   za I półrocze 2019 r.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:
 1. zmiany w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2019,
 2. ustalenia Regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość, kryteria
  i tryb przyznawania nagród,
 3. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych
  w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olszanka,
 4. przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody,
 5. wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Siedlcach na kadencję 2020-2023,
 6. wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Siedlcach na kadencję 2020-2023.

8.     Wolne wnioski.

9.     Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Leszek Wereda

 

więcej

Mój prąd

06.09.2019

Mój prąd

Program priorytetowy „Mój Prąd” stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV).

Wdrożenie programu będzie silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej i znacząco przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej, poprawy jakości powietrza (zwłaszcza na obszarach słabo zurbanizowanych) oraz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego. 

Cel programu:

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Budżet:

1 miliard złotych

Beneficjenci:

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Forma dofinansowania:

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Terminy i sposób składania wniosków:

Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie konkursowym.

Termin pierwszego naboru od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.
Kolejny nabór planowany od początku 2020 roku.

Koordynator programu:

Koordynator programu: Marcin Jamiołkowski

Szczegółowe informacje o programie:

Informacji o nowym programie Mój Prąd udzielają doradcy z Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/

Funkcjonuje również dedykowana skrzynka:

mojprad@nfosigw.gov.pl

Dokumenty:

pp_moj_prad_30.08.2019.pdf
pp_moj_prad_30.08.2019.pdf - (71,11 KB) Program priorytetowy
regulamin_konkursu_moj_prad_30.08.2019.pdf
regulamin_konkursu_moj_prad_30.08.2019.pdf - (144,71 KB) Regulamin konkursu
wnioski_o_dofinansowanie_moj_prad_pdf_wresja_pdf.pdf
wnioski_o_dofinansowanie_moj_prad_pdf_wresja_pdf.pdf - (766,36 KB) Wzór wniosku o dofinansowanie (do wydruku)
wniosek_o_dofinansowanie_moj_prad.xlsx
wniosek_o_dofinansowanie_moj_prad.xlsx - (279,77 KB) Wzór wniosku o dofinansowanie (wersja edytowalna)
wod_mojprad_zal.3_zaswiadczenie_osd.docx
wod_mojprad_zal.3_zaswiadczenie_osd.docx - (18,19 KB) Wzór zaświadczenia OSD
wod_mojprad_zal.4_info_rodo.pdf

wod_mojprad_zal.4_info_rodo.pdf - (66,96 KB) Wzór oświadczenia RODO

więcej

Podsumowanie GRY TERENOWEJ

06.09.2019

Wyjątkowym dniem w Olszance, była niedziela – 1 września 2019 r, gdy na boisku gminnym odbył się Festyn Rodzinny, zorganizowany przez Radę Sołecką w Olszance.  Uroczyste otwarcie imprezy odbyło się o godz. 14.00, przez sołtysa Wsi Olszanka Andrzeja Stefaniuka. Celem tej imprezy była integracja mieszkańców wsi oraz sołectw sąsiadujących z Olszanką oraz aktywizacja społeczności wiejskiej w zakresie gospodarczym, społecznym i kulturalnym. Oprawę muzyczną zapewnił DJ Valdi z Mordów, a gościnnie wystąpił zespół ZAKRZE ŚPIEWA  oraz Wiola Latus.

Dzieci mogły skorzystać z dmuchańców, karuzeli a wszyscy mogli się posilić grillowanymi kiełbaskami, boczkiem i karkówką. Na placu, pod namiotami prezentowały się Koła Gospodyń Wiejskich, działające na terenie gminy z pysznymi potrawami. Podczas trwania festynu odbyło się również podsumowanie Gry Terenowej oraz projektu Malowane Lato, zorganizowanego przez GBP Olszanka.

W Grze Terenowej, która trwała w okresie wakacji od 1 lipca do 28 sierpnia, wzięło udział 25 uczestników, uczniów kl. I –VIII, którzy mieli  do rozwiązania 10 zadań. Wypełnione karty zadań oceniła komisja w składzie: 

przewodniczący:  Bogusław Sobolewski – były, wieloletni Wójt Gminy Olszanka

Członkowie:   - Krystyna Domańska – emerytowany nauczyciel

 - Małgorzata Chraniuk -bibliotekarz

 - Wioleta Michalak – pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Po długich obradach komisja ustaliła następujący werdykt

I Nagroda (rower)   –  Zuzanna Chwedoruk, lat 12 

II Nagroda (tablet) – Kacper Semeniuk, lat 7 

III Nagroda  (pamięć zewnętrzna) -  Gabriel Tomczuk, lat 8

Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia, w których znalazły się gadżety przysłane przez Kancelarię Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

 

Na Festynie podsumowano również Malowane Lato. Projekt był realizowany przez Mazowiecki Instytut Kultury we współpracy z GBP  w Olszance po raz 7. Po raz pierwszy zajęcia odbywały się w NSP w Próchenkach, a warsztaty prowadziła Ewelina Siemieniuk z Platerowa z pomocą Jolanty Głozak – pracownika Filii bibliotecznej w Próchenkach.  W tych wakacyjnych zajęciach wzięło udział 33 dzieci. Spośród wykonanych prac instruktorka wybrała 5 najładniejszych, a ich autorami są: Wiktoria Karolska, Gabriela Łazowska, Kamila Chwedczuk, Natasza Wolska, i Gracjan Chwedoruk. W jednym z namiotów wystawiona była część prac wykonanych podczas Malowanego Lato i fotografie wykonane w Grze Terenowej. Każde dziecko otrzymało drobre upominki. Sponsorami nagród byli: Bank Spółdzielczy w Łosicach o/ Olszanka, fundator I nagrody, Starostwo Powiatowe w Łosicach, fundator II  i III nagrody, oraz Anna i Sławomir Szaniawscy, Wojciech Palonka, Emilia Pudłowska Punkt Apteczny, LIQUID SYSTEMS SP. z o.o.  Wsparcia rzeczowego udzieliła Krynica Vitamin Dziadkowskie i Zakład Krawiecki Marianna Pawłowska-Knapiuk.   

W trakcie festynu rozstrzygnięto również konkurs na najpiękniejszy wieniec: I miejsce zdobyły Bolesty, a II : Olszanka, Szawły i Kol. Szańków, a także konkurs na najlepszą potrawę.  Zdobywczyniami pierwszego miejsca zostało KGW w Próchenkach,  II KGW w Szydłówce, III KGW w Olszance, a wyróżnienia otrzymały KGW w Korczówce, Bejdach i Dawidach. Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych i wszystkim dopisywały dobre humory.

więcej

Wójt gminy zaprasza

 

Grzegorz Pajnowski

Urząd Gminy Olszanka
Olszanka 37
08-207 Olszanka

tel. 508 830 066
tel. 83 357 51 23
fax. 83 357 51 83
wojt@olszanka.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.