Logo Olszanka

Archiwum newsów, strona 54

KRUS

26.04.2018

Postępowanie w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym

W ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat stan bezpieczeństwa pracy rolników uległ znaczącej poprawie – liczba zgłaszanych wypadków zmniejszyła się prawie 3,5-krotnie z 66 tys. do 18,2 tys., a wskaźnik wypadkowości z 24,6 do 10,2 wypadków na 1 000 ubezpieczonych. Mimo wielu działań prewencyjnych podejmowanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2017 roku zgłoszono 18 161 zdarzenia wypadkowe.

1. Postępowanie w razie wypadku przy pracy rolniczej

W razie zaistnienia wypadku przy pracy rolniczej należy przede wszystkim opanować emocje i działać racjonalnie. Na początek zabezpieczyć miejsce zdarzenia i zapewnić bezpieczeństwo poszkodowanemu oraz osobom udzielającym pomocy.

W zależności od rodzaju zdarzenia o ile to możliwe usnąć źródło zagrożenia - unieruchomić maszynę lub urządzenie, odłączyć napęd lub źródło prądu, zabezpieczyć miejsce przed dostępem osób trzecich, nocą odpowiednio oświetlić i oznakować miejsce wypadku.

Niezwłocznie należy też udzielić pomocy poszkodowanemu i wezwać pomoc dzwoniąc na bezpłatne telefony alarmowe - 112, 999, 998, 997 i informując o rodzaju zdarzenia, miejscu wypadku, liczbie i stanie osób poszkodowanych, a następnie poinformować o okolicznościach wypadku przybyłe na miejsce zdarzenia służby ratownicze.

2. Zgłoszenie wypadku do KRUS

O zaistniałym wypadku przy pracy rolniczej osoby ubezpieczonej w KRUS należy poinformować niezwłocznie najbliższą jednostkę Kasy, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od zaistnienia zdarzenia.

Zgłoszenia wypadku może dokonać poszkodowany, członkowie jego rodziny i inne osoby, zgłaszając się osobiście do najbliższej jednostki terenowej Kasy, telefonicznie, za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną. Nieuzasadnione, późne zgłoszenie zdarzenia do KRUS ocenia się przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy rolniczej oraz prawa do odszkodowania. 

3. Postępowanie powypadkowe KRUS

W oparciu o dyspozycję art. 45 ust. 4 ustawy o usr Kasa ustala okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy rolniczej. Upoważniony przez Prezesa Kasy pracownik ma prawo dokonać oględzin miejsca i przedmiotów związanych z wypadkiem oraz przeprowadzić dowody z zeznań poszkodowanego i świadków zdarzenia.

Poszkodowany lub inne osoby zgłaszające wypadek powinny udzielić informacji i wszechstronnej pomocy pracownikowi Kasy prowadzącemu postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku – zabezpieczyć do czasu oględzin, a następnie w miarę możliwości udostępnić miejsce i przedmioty związane z wypadkiem, wskazać świadków zdarzenia, dostarczyć posiadana dokumentację lekarską.

Po zakończeniu postępowania dowodowego sporządzany jest protokół powypadkowy, który przekazywany jest do poszkodowanego lub uprawnionego członka rodziny ubiegającego się o jednorazowe odszkodowanie.

Po zapoznaniu się z protokółem powypadkowym osoby te mogą zgłosić do KRUS na piśmie uwagi                  i zastrzeżenia zawartych w nim ustaleń.

4. Prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowi bądź śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej przysługuje:

  • ubezpieczonemu rolnikowi (domownikowi), który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na   zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej,
  • członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.

Jednorazowe odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej ustala się w myśl art. 13 ust. 1 u.s.r., proporcjonalnie do określonego procentowo stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli:

  • spowodował wypadek umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa lub
  • będąc w stanie nietrzeźwości, lub będąc pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, lub innych środków o podobnym działaniu, sam w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku.

Od 01.07.2014 roku jednorazowe odszkodowanie za 1% długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wynosi 700 zł.

źródło:

http://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/

więcej

OGŁOSZENIE URZĄD GMINY OLSZANKA

04.04.2018

OGŁOSZENIE

URZĄD GMINY OLSZANKA

INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z PŁUKANIEM SIECI WODOCIĄGOWEJ          Z WYKORZYSTANIEM HYDRANTÓW MOŻE NASTĄPIĆ POGORSZENIE JAKOŚCI DOSTARCZANEJ WODY i WAHANIA CIŚNIENIAW DNIACH OD 5 KWIETNIA BR.

W MIEJSCOWOŚCIACH: PRÓCHENKI, SZYDŁÓWKA, DAWIDY, BEJDY, KLIMY i OSTOJE

ZA NIEDOGODNOŚCI I UTRUDNIENIA W DOSTAWIE WODY PITNEJ

PRZEPRASZAMY.

 

                                                                        WÓJT  GMINY

                                                                        OLSZANKA

więcej

Informacja

04.04.2018

Informacja

dotycząca wymiany pieców, termomodernizacji budynków
i odnawialnych źródeł energii

 

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zamieścił na swojej stronie internetowej następującą informację:

„W ramach działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości powietrza przygotowywany jest ogólnokrajowy program „Czyste Powietrze”, który realizowany będzie w szczególności przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z wojewódzkimi funduszami. W związku z powyższym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, iż oferta skierowana do osób fizycznych zostanie przedstawiona
do końca II kwartału 2018 roku.

Przewiduje się, iż zakres dofinansowania przedsięwzięć w formie pożyczek i dotacji, realizowanych przez osoby fizyczne, obejmie kompleksową termomodernizację budynków (w tym wymianę źródeł ciepła, mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii). Szczegółowe zasady naboru wniosków o dofinansowanie wraz z drukami zostaną
z wyprzedzeniem zamieszczone na stronie internetowej Funduszu, przed ogłoszeniem naboru wniosków.”

Wnioski będą dostępne do końca II kwartału 2018 roku na stronie www.wfosigw.pl w zakładce Strefa Beneficjenta ----> Programy ----> Programy 2018 ----> Osoby Fizyczne.

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na w/w przedsięwzięcia proszone są o śledzenie we własnym zakresie informacji o ogłoszeniu naboru przez WFOŚiGW.

 

Dane kontaktowe:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wydział Zamiejscowy w Siedlcach

ul. Asłanowicza 18

08 – 110 Siedlce

tel.  25 / 640 43 60

fax  25 / 640 43 65

www.wfosigw.pl

e-mail: poczta@wfosigw.pl

więcej

Wójt gminy zaprasza

 

Grzegorz Pajnowski

Urząd Gminy Olszanka
Olszanka 37
08-207 Olszanka

tel. 508 830 066
tel. 83 357 51 23
fax. 83 357 51 83
wojt@olszanka.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.