Logo Olszanka

ASI

PROJEKTU ASI – REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI (ASI)

 

 

Gmina Olszanka brała udział w projekcie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)”.

OPIS PROJEKTU ASI

REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI (ASI)

Projekt ASI realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 – E-usługi, Poddziałania 2.1.1 – E-usługi dla Mazowsza, Typ projektów: e-administracja.

Projekt ASI jest przedsięwzięciem wynikającym ze wspólnej inicjatywy jednostek samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego działających na poziomach gmin, powiatów i województwa oraz rozumienia konieczności współdziałania partnerskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju całego województwa mazowieckiego. Projekt realizowany jest w szerokim partnerstwie. Deklarację przystąpienia do Projektu zgłosiło 157 gmin i 33 powiaty, tj.: (w tym: 122 gminy wiejskie, 9 gmin miejskich oraz 26 gmin miejsko-wiejskich), oraz 33 powiatów (w tym 2 powiaty grodzkie) przy czym podział na gminy miejskie i wiejskie nastąpił na podstawie bazy Teryt dostępnej na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Miejscem realizacji Projektu ASI jest terytorium województwa mazowieckiego.

Projekt wynika m.in. ze Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. – Innowacyjne Mazowsze, która określa długookresowe procesy rozwojowe w regionie, wskazując właściwe dla regionu rozwiązania i działania, mające przygotować gospodarkę i społeczeństwo regionu do potrzeb i wyzwań przyszłości. Wynika również z Inteligentnych Specjalizacji Mazowsza, czyli obszarów o największych możliwościach rozwojowych, które zostały zidentyfikowane na podstawie diagnozy potencjału naukowego, gospodarczego oraz społecznego i które wskazują między innymi jako technologie wiodące, technologie informacyjno-komunikacyjne.

W Projekcie przewidziano wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych (ICT) do świadczenia elektronicznych usług publicznych
na poziomie dojrzałości 3 i 4 przez jednostki samorządowe z terenu województwa mazowieckiego. Realizacja Projektu stworzy warunki efektywnego stosowania informacji przestrzennej w regionie oraz usprawni kontakty urząd-przedsiębiorca-obywatel. Projekt ma istotne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wypracowania regionalnego modelu elektronicznej administracji w województwie mazowieckim, dlatego jego realizacja popierana jest przez Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Mazowieckiego
oraz Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego.

Elektroniczne usługi, które będą rezultatem Projektu ASI oraz systemy teleinformatyczne towarzyszące im jako tzw. back-office tym usługom, będą realizowane w oparciu o metody projektowania zorientowanego na użytkownika, w szczególności w zakresie interakcji interesariuszy z systemem teleinformatycznym (zarówno interesantów zewnętrznych tj. obywateli, przedsiębiorców, pracowników podmiotów publicznych, jak i pracowników administracji publicznej świadczących te usługi).

W ramach Projektu zostaną opracowane i udostępnione również usługi danych przestrzennych i metadanych wynikające z Ustawy
z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z dnia 7 maja 2010 r.) oraz towarzysząca im cyfryzacja danych przestrzennych tj. usługi:

 • Wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych.
 • Przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych.
 • Pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów.
 • Przekształcania, umożliwiające przekształcenie zbiorów w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych.
 • Umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych.

FINANSOWANIE PROJEKTU ASI

 • Wartość projektu: 98 033 885,48 zł
 • Wkład Funduszy Europejskich: 76 314 736,66 zł

PROJEKT ASI JAKO KONTYNUACJA DZIAŁAŃ

Projekt ASI będzie wykorzystywać rezultaty projektów:

 • Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.
 • Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.
 • Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa.
 • GEOPORTAL 2.
 • Budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP.

Dostęp do ww. usług będzie powszechny i nieodpłatny. Dane dostępne za pośrednictwem tych usług będą mieć formę, która, o ile pozwolą na to przepisy prawa, umożliwią ich dalsze wykorzystanie.

Wszystkie usługi oraz towarzyszące im systemy teleinformatyczne, w tym systemy dziedzinowe odpowiednie dla zakresu merytorycznego danej usługi, zostaną przygotowane zgodnie z wytycznymi zawartymi m.in. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne w szczególności w zakresie:

 • Autentyczności.
 • Wykorzystywania danych referencyjnych.
 • Dostępności.
 • Integralności.
 • Działania w modelu usługowym.
 • Niezaprzeczalności.
 • Poufności.
 • Wg ustalonych polityk bezpieczeństwa informacji.
 • We współpracy z repozytorium interoperacyjności, czyli częścią zasobów ePUAP przeznaczoną do udostępniania informacji służących osiąganiu interoperacyjności.

Celem takiego działania będzie:

 • Zapewnienie obywatelom oraz przedsiębiorcom dostępności usług świadczonych przez podmioty realizujące zadania publiczne w postaci elektronicznej.
 • Zwiększenie efektywności usług świadczonych przez administrację publiczną.
 • Zapewnienie obywatelom i przedsiębiorcom zmniejszenia obciążeń związanych z realizacją uprawnień i obowiązków przewidzianych w przepisach odrębnych.
 • Zapewnienie podmiotom publicznym redukcji kosztów funkcjonowania.
 • Zapewnienie racjonalnego gospodarowania funduszami publicznymi.
 • Zapewnienie swobody gospodarczej i równego dostępu do rynku informatycznego w zakresie usług i dostaw podczas udzielania zamówień publicznych dla wszystkich jego uczestników.
 • Efektywna realizacja drogą elektroniczną ponad granicznych usług administracji publicznej.

CELE PROJEKTU ASI

Celem strategicznym Projektu ASI jest wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy, przez rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności. Realizacja tego celu odbywać się będzie poprzez rozwój e-usług dla obywateli i przedsiębiorców oraz zwiększanie dostępu do ICT.

Cele bezpośrednie Projektu to:

 • Uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489 z późn. zm.).
 • Zapewnienie interoperacyjności publicznych systemów teleinformatycznych poprzez opracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji i cyfryzacja baz danych, niezbędna w celu osiągnięcia elektronicznej realizacji usług na 4 poziomie dojrzałości, w tym przez urządzenia mobilne, skierowanych do obywateli i przedsiębiorców oraz stworzenia warunków dla ich niezakłóconego, zharmonizowanego działania.
 • Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.

Celem Projektu jest ułatwienie warunków działania przedsiębiorcom, poprawa jakości życia obywateli poprzez rozwinięcie możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną oraz wspomaganie usprawniania funkcjonowania administracji samorządowej.

ZADANIA DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU ASI

Zadanie nr 1.

Utworzenie i wdrożenie usług, o których mowa w Ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej o poziomie dojrzałości 3
w tym stworzenie systemu teleinformatycznego do zasilania baz danych MSIP oraz systemu map topograficznych.

W ramach niniejszego zadania zostaną utworzone i opublikowane na portalu www.wrotamazowsza.pl, usługi wynikające z Ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej tj.:

 • Wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających
  im metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych.
 • Przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie
  na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych.
 • Pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów.
 • Przekształcania, umożliwiające przekształcenie zbiorów w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych.
 • Umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych.

Dane przestrzenne, które będą udostępnione przez usługi, po ich opublikowaniu będą mogły być wykorzystywane przez inne systemy i rejestry publiczne zgodnie z zasadą interoperacyjności. Należy podkreślić, że scyfryzowane, zestandaryzowane i opublikowane dane przestrzenne pełnią kluczową rolę w procesie budowania gospodarki opartej na wiedzy i zrównoważonego rozwoju regionu oraz w procesach inwestycyjnych.

Usługi, o których mowa powyżej, umożliwiać będą wyszukiwanie zbiorów i usług danych przestrzennych co najmniej według następujących kryteriów lub ich kombinacji:

 • Słowa kluczowe.
 • Klasyfikacja danych przestrzennych oraz usług danych przestrzennych.
 • Jakość i ważność zbiorów.
 • Stopień zgodności ze standardami technicznymi dotyczącymi interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych.
 • Położenie geograficzne.
 • Warunki dostępu i korzystania ze zbiorów oraz usług danych przestrzennych.
 • Organy administracji odpowiedzialne za tworzenie, aktualizację i udostępnianie zbiorów oraz usług danych przestrzennych.

Dostęp do ww. usług będzie powszechny i nieodpłatny. Dane dostępne za pośrednictwem tych usług będą mieć formę, która, o ile pozwolą na to przepisy prawa, umożliwią ich dalsze wykorzystanie.

W ramach tego zadania stworzony zostanie również system teleinformatyczny do zasilania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, który jest integratorem danych przestrzennych na terenie województwa mazowieckiego i działa na podstawie Zarządzenia Nr 66/11 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia, monitorowania i aktualizowania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej zmienionego Zarządzeniem Nr 180/12 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2012 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie prowadzenia, monitorowania i aktualizowania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennych. Obecnie zasilenie tego systemu odbywa się na podstawie ręcznie przetwarzanych danych i ręcznego zasilania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, co przeczy zasadzie interoperacyjności oraz czyni bardzo utrudnionym, w niektórych przypadkach niemożliwym, udostępnianie usług elektronicznych, o których mowa powyżej.

W ramach ww. usług udostępnianiu podlegać będą co najmniej:

 • Bazy danych obiektów topograficznych BDOT 500.
 • Baza danych ewidencji gruntów i budynków.
 • Baza danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu.
 • Bazy danych wchodzące w skład Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej utworzone w ramach zadania 4 i 5.

W ramach tego zadania zostanie również stworzony i wdrożony teleinformatyczny system do tworzenia map topograficznych 1:10 000 (standardowe opracowania kartograficzne w skali 1:10 000). Zgodnie z art. 4 ust. 1a, pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne dla obszaru całego kraju tworzy się zbiór danych przestrzennych dotyczący obiektów topograficznych (BDOT10k) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000-1:100 000 w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu (BDOT10k), na podstawie którego opracowywane są standardowe opracowania kartograficzne – mapy topograficzne w skali 1:10 000. Jest to kompetencja Marszałka Województwa. Mapy topograficzne, w tym mapy topograficzne w skali 1:10 000 tworzy się na podstawie:

 • Danych zawartych w BDOT10k (kompetencja Marszałka Województwa) – w procesie ich generalizacji, wizualizacji i redakcji kartograficznej.
 • Danych zawartych w numerycznym modelu rzeźby terenu (kompetencja Głównego Geodety Kraju).
 • Danych zawartych w Państwowym Rejestrze Nazw Geograficznych (kompetencja Głównego Geodety Kraju).

Stosowane będą otwarte standardy danych – dane będą udostępniane w przynajmniej jednym otwartym standardzie (nie ograniczającym dostępu do danych). System ten będzie udostępniał usługi, o których mowa powyżej dla map topograficznych (standardowych opracowań kartograficznych) Stworzenie tego systemu będzie się wprost wpisywać w mechanizmy interoperacyjności w szczególności w zasadę optymalnego wykorzystanie istniejących źródeł danych.

Wszystkie usługi oraz towarzyszące im systemy teleinformatyczne, w tym systemy, które powstaną w ramach tego zadania i które stanowić będą tzw. backoffice dla elektronicznych usług, o których mowa powyżej przygotowane zostaną zgodnie z wytycznymi zawartymi m.in. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dla każdej usługi dokonany zostanie przegląd wszystkich danych przetwarzanych przez usługę i wskazane zostaną dane, które są informacją publiczną oraz nie są a mogą być pozyskane z innej usługi. Udostępnione zostaną dane za pomocą usług sieciowych, umożliwiających zautomatyzowany, maszynowy odczyt danych. W tych systemach stosowane będą otwarte standardy danych – dane będą udostępniane w przynajmniej jednym otwartym standardzie (nie ograniczającym dostępu do danych).

Zadanie nr 2.

Utworzenie i wdrożenie nowych e-Usług w JST województwa mazowieckiego, obejmujące rozbudowę systemu e-Urząd o nowe funkcjonalności, wdrożenie nowych aplikacji zastępujących dotychczasowe rozwiązania, integracja z innymi systemami, budowa nowych i rozwój utworzonych systemów dziedzinowych.

W ramach zadania wdrożonych zostanie co najmniej 16 usług 4 poziomie dojrzałości oraz 34 usługi na 3 poziomie dojrzałości. Identyfikacja usług została wybrana na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego wśród mieszkańców i przedsiębiorców działających na terenie województwa mazowieckiego oraz wśród JST biorących udział w Projekcie.

Ponadto, aby móc wdrożyć ww. elektroniczne usługi, niezbędne będzie dokonanie modernizacji wdrożonych w ramach projektów BW i EA systemów (np. z powodu zmian w przepisach prawa). Zakłada się, że modernizacja ta będzie dotyczyć:

 • Aplikacji do Zarządzania Rejestrem Planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami.
 • System do obsługi ewidencji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego.
 • System do obsługi zamówień publicznych.
 • System do obsługi prac rady Powiatu/Gminy.
 • System ewidencji zabytków.
 • System do obsługi ewidencji zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
 • System ewidencji zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym i na zajęcie pasa drogowego.
 • System do gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zakłada się również wykonanie teleinformatycznych systemów dziedzinowych dla potrzeb udostępnienia ww. usług. Zakłada się ze zostanie utworzonych 5 nowych systemów dziedzinowych towarzyszących ww. usługom oraz w celu ich integracji z innymi systemami teleinformatycznymi dla zapewnienia zasady optymalnego wykorzystanie istniejących źródeł danych. W tych systemach stosowane będą otwarte standardy danych – dane będą udostępniane w przynajmniej jednym otwartym standardzie (nie ograniczającym dostępu do danych). Wraz z Partnerami, w oparciu o przeprowadzone analizy zostaną podjęte decyzje o wyborze systemów dziedzinowych.

Zadanie nr 3.

Stworzenie zaplecza informatycznego dla e-usług oraz systemów informatycznych utworzonych w ramach Projektu w poszczególnych JST – zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowani systemowych). Wciąż jest identyfikowany niezadowalający stan infrastruktury sieciowej jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa mazowieckiego. Do zidentyfikowanych problemów szczegółowych należy zaliczyć: Niedostateczny stan łącz internetowych wśród wielu JST z terenu województwa mazowieckiego. Problemy związane ze stabilnością i prędkością łączy mają bezpośredni wpływ na świadczone przez urząd usługi dla obywateli oraz przedsiębiorców. Niedostateczne parametry SLA dla łącz internetowych, Niedostateczny stan sieci wewnętrznej wśród wielu JST z terenu województwa mazowieckiego, mający bezpośrednie przełożenie na odbiór wdrożonych systemów przez pracowników merytorycznych w JST, Trudności techniczne i organizacyjne w pozyskiwaniu i łącznym wykorzystywaniu danych pochodzących z różnych źródeł, Braki pod względem kompletności, aktualności i kompatybilności danych utrzymywanych przez różne urzędy i instytucje. Dlatego w ramach tego zadania planowany jest zakup sprzętu i oprogramowania do realizacji projektu.

Zadanie nr 4.

Cyfryzacja danych przestrzennych MSIP. Dane przestrzenne pełnią kluczową rolę w procesie budowania gospodarki opartej na wiedzy i zrównoważonego rozwoju regionu oraz niwelowania jego dwudzielności. W ramach tego zadania cyfryzacji podlegać będą zbiory danych wybrane z katalogu wynikającego z Załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 180/12 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2012 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie prowadzenia, monitorowania i aktualizowania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, które dotychczas nie były scyfryzowane. Wszystkie te dane zostaną udostępnione za pomocą usług utworzonych w ramach zadania nr 1. Stosowane będą otwarte standardy danych – dane będą udostępniane w przynajmniej jednym otwartym standardzie (nie ograniczającym dostępu do danych).

Zadanie nr 5.

Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie usług, o których mowa w zadaniu 1 dla powiatów.

W ramach tego zadania modernizacji i cyfryzacji podlegać będą zbiory danych:

 • Ewidencja gruntów i budynków.
 • Baza danych obiektów topograficznych BDOT 500.
 • Baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT.

dla obszarów następujących powiatów: białobrzeskiego, ciechanowskiego, garwolińskiego, gostynińskiego, grodziskiego, grójeckiego, kozienickiego, łosickiego, makowskiego, mińskiego, nowodworskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego, piaseczyński, płockiego, płońskiego, pruszkowskiego, przasnyskiego, przysuskiego, pułtuskiego, radomskiego, sierpeckiego, sokołowskiego, szydłowieckiego, wołomińskiego, wyszkowskiego, zwoleńskiego, żuromińskiego, żyrardowskiego i Miasta Radom – Partnerów Projektu ASI, dotychczas prowadzone w wersji analogowej lub prowadzone w sposób niezharmonizowany. Dane te zostaną udostępnione za pomocą usług utworzonych w ramach zadania nr 1. Stosowane będą otwarte standardy danych – dane będą udostępniane w przynajmniej jednym otwartym standardzie (nie ograniczającym dostępu do danych) w tym standardy przewidziane w Ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne i jej aktach wykonawczych.

Zadanie nr 6.

Wsparcie techniczne i merytoryczne Partnerów Projektu w zakresie realizacji i wdrożeń usług elektronicznej administracji i geoinformacji, jako element towarzyszący działaniom wykonania i wdrożenia nowych systemów informatycznych, ich rozwoju o nowe funkcjonalności oraz opracowania i wdrożenia nowych usług świadczonych drogą elektroniczną.

W związku ze zidentyfikowanym problemem bardzo słabej opieki informatycznej w gminach i powiatach będących Partnerami Projektu ASI, niezbędne jest zapewnienie wsparcia technicznego i merytorycznego Partnerów Projektu w zakresie realizacji i wdrożeń usług elektronicznej administracji i geoinformacji, które będzie działać funkcjonalnie jako tzw. centrum kompetencyjne w ramach struktur Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. W ramach tego zadania świadczone będą usługi przez firmę/firmy zewnętrzne wybrane w trybie konkurencyjnym (zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych).

W ramach tego zadania będą prowadzone działania monitorowania usług pod kątem dostępności oraz użyteczności graficznej interfejsów, ciągłości działania i powszechności wykorzystania.

SPODZIEWANE REZULTATY – PLANOWANE PRODUKTY

Rezultatami w rozumieniu bezpośrednich i natychmiastowych efektów Projektu będą:

 • Uzupełniony o nowe e-usługi portal Wrota Mazowsza umożliwiający kontakt on-line z jednostką, w tym udostępnione nowe e-usługi dla przedsiębiorców, inwestorów oraz obywateli.
 • Systemy dziedzinowe towarzyszące elektronicznym usługom wypełniające mechanizmy interoperacyjności.
 • Scyfryzowane dane przestrzenne dla potrzeb uruchomienia usług, o których mowa w Ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, tj.
 • Wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych.
 • Przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych.
 • Pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów.
 • Przekształcania, umożliwiające przekształcenie zbiorów w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych, Umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych oraz utworzenie usługi w tym zakresie.
 • Sprzęt i oprogramowanie systemowe niezbędne do uruchomienia ww. usług, który umożliwi:
  1. Uzyskanie możliwości instalacji i uruchomienia systemów teleinformatycznych oraz usług.
  2. Uzyskanie wyższego stopnia niezawodności systemów i dodatkowe zabezpieczenie danych.
  3. Zwiększenie wydajności platformy systemowo-sprzętowej w województwie.
  4. Zmniejszenie globalnych koszów utrzymania (jednolitość i efekt skali).
  5. Odmłodzenie sprzętu i zmniejszenie kosztów odtworzenia.
  6. Wprowadzenie jednolitej platformy informatycznej na poziomie województwa.
  7. Zmniejszenie globalnych kosztów utrzymania IT poprzez wykorzystanie efektu skali.
  8. Uzyskanie zgodności technologicznej rozwiązań stosowanych w JST z aktualnymi trendami rozwoju IT w Polsce i na świecie.

Tabela wskaźników rezultatu projektu ASI podlegających monitorowaniu (pdf/0,5MB)

Tabela wybranych wskaźników produktu charekteryzujących projekt (pdf/0,4MB)

Wójt gminy zaprasza

Dariusz Wojtczuk

Urząd Gminy Olszanka
Olszanka 37
08-207 Olszanka

tel. 508 238 476
tel. 83 357 51 23
fax. 83 357 51 83
wojt@olszanka.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.