Logo Olszanka

News

Zapytanie ofertowe na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pdn: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dawidach”

24.01.2017

Zapytanie ofertowe na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pdn: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dawidach”

  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na - „Przebudowę świetlicy wiejskiej w Dawidach”

- pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji w/w zadania.

Adres: Dawidy 7a, 08-207 Olszanka, (działka nr ewid. 220, obręb Dawidy)

Planowany, maksymalny termin opracowania dokumentacji: 15 marca 2017 r.,

Planowany, maksymalny termin realizacji inwestycji: 2018 r.

 

II. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej

- nazwę i adres wykonawcy,

- wypełniony załącznik ofertowy,

- wartość oferty (netto oraz brutto)

- termin ważności oferty,

- warunki płatności,

- maksymalny czas realizacji zadania,

- wskazane jest, by oferta zawierała również inne informacje: warunki, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny termin opracowania, inne warunki.


III. Opis sposobu przygotowania oferty

- oferta musi być opatrzona pieczęcią firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę

sporządzenia,

- koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę,

- dozwolone jest złożenie oferty na załączonych do zapytania ofertowego formularzach.


 

IV. Miejsce i termin składania ofert


 

- ofertę należy złożyć do dnia 2 lutego 2017 r. do godz. 10:00, na adres Urząd Gminy w Olszance pokój nr 1.

Kopertę należy zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru:

Urząd Gminy w Olszance, Olszanka 37, 08-207 Olszanka

Oferta na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pdn: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dawidach”

- oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, przesłana faksem, drogą elektroniczną (opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu) bądź dostarczona osobiście na adres Gmina Olszanka, Olszanka 37, 08-207 Olszanka

- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

- w toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Zamawiający dopuszcza odwołanie wyboru oferty bez podania przyczyny.

 

V. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Cena - 100%

  1. Informacje

Zakup jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 Ogólnodostępnej i niekomercyjnej Infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej; zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz publiczne drogi gminne lub powiatowe.

Załączniki:

1.przykładowy wzór oferty

2.projekt umowy

 

Wójt gminy zaprasza

 

Grzegorz Pajnowski

Urząd Gminy Olszanka
Olszanka 37
08-207 Olszanka

tel. 508 830 066
tel. 83 357 51 23
fax. 83 357 51 83
wojt@olszanka.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.