Logo Olszanka

Plan Gosp. Odpadami

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Olszanka za rok 2023 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Olszanka za rok 2022 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Olszanka za rok 2021 r.

`Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Olszanka za 2020

 


Wójt Gminy Olszanka informuje, że w miejscowości Olszanka został uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). 

Do PSZOK można dostarczyć następujące rodzaje odpadów: 
papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych. Powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady zielone, a także dodatkowa frakcja- odpady przeznaczone do ponownego użycia.

Zasady funkcjonowania PSZOK oraz godziny otwarcia zawiera Regulamin.

Godziny Otwarcia PSZOK

Zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

 


REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

SEGREGACJA ODPADÓW

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY Olszanka


Związek Komunalny "Nieskażone Środowisko" z siedzibą w Łosicach został wpisany do "Rejestru Przedsiębiorców i Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego" w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska jako zbierający zużyty sprzęt pod nr E0007673Z. 

Punkt zbierania w/w sprzętu znajduje się na Składowisku Odpadów w Łosicach 
ul. Ekologiczna 1.

Z gospodarstw domowych sprzęt elektryczny i elektroniczny jest przyjmowany bezpłatnie.W Twojej miejscowości są pojemniki na odpady segregowane.

Do pojemników wrzucamy:

 • Szkło - szklane butelki, słoiki po przetworach ( bez zakrętek )
 • Plastik - butelki jednorazowe po napojach, pojemniki plastikowe, worki foliowe, duże folie opakowaniowe
 • Makulatura - gazety, książki, karton, tektura falista

UWAGA: Wszystkie butelki i słoiki bez zakrętek.

Korzystaj z tych pojemników zgodnie z ich przeznaczeniem !
 

 


Podstawowym dokumentem dla potrzeb planowania przedsięwzięć z zakresu gospodarowania odpadami jest Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (KPGO), przyjęty do realizacji uchwałą Rady Ministrów z 29 października 2002 r., wyznaczający strategię działań do 2011 roku, która powinna znaleźć odzwierciedlenie w planach wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Przy opracowywaniu Planu gospodarki odpadami dla Związku Komunalnego „Nieskażone Środowisko" (PGO ZK) kierowano się, więc celami zapisanymi w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (Monitor Polski Nr 11 z 2003 r) a także ustaleniami zaproponowanymi w Planie Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego (PGOMaz.), Zarząd Województwa Mazowieckiego — Warszawa 2003 i Planie gospodarki odpadami dla powiatu łosickiego (PGOŁos.), Zarząd Powiatu Łosice, 2004. Plan gospodarki odpadami dla Związku Komunalnego „Nieskażone Środowisko" w pełni odzwierciedla też tendencje europejskiej polityki ekologicznej. Jej główne cele to:

 • zasada zrównoważonego rozwoju,
 • zasada równego dostępu do środowiska postrzegana w kategoriach sprawiedliwości międzypokoleniowej, sprawiedliwości międzyregionalne i między grupowej,
 • równoważenia szans między człowiekiem i przyrodą,

 

 • zasada przezorności,
 • zasada uspołecznienia i subsydiarności,
 • zasada prewencji,
 • zasada zanieczyszczający" płaci,
 • zasada skuteczności efektywności ekologicznej i ekonomicznej.

Głównym celem „Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Komunalnego „Nieskażone Środowisko" jest wytyczenie zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju strategii w postępowaniu z odpadami powstającymi na obszarze gminy oraz zaproponowanie programu działań dla jej zrealizowania.

Współcześnie przyjęta hierarchia celów w postępowaniu z odpadami, uszeregowana wg ich ważności, jest następująca:

 1. zapobieganie i minimalizacją powstawania odpadów;

 2. odzyskiwanie z odpadów, których powstawania nie da się uniknąć, substancji, materiałów lub energii;

 3. unieszkodliwianie odpadów;

 4. bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska składowanie odpadów, których nie
  da się - z uwagi na warunki techniczno-ekonomiczne - poddać odzyskowi.

W niniejszym opracowaniu przedstawiane są zatem ustalenia przyjęte w wyniku procesu planowania tj. strategia rozwoju i proponowane rozwiązania szczegółowe systemu gospodarowania odpadami w gminach stowarzyszonych w Związku Komunalnym Nieskażone Środowisko". Dokument ten powinien być zatem ważnym źródłem informacjii materiałem wykorzystywanym do budowy i rozwoju lokalnego systemu gospodarowania odpadami a także narzędziem kontroli realizacji wytyczonych w tym względzie celów. 
Zgodnie z Polityką ekologiczną państwa na lata 2003 — 2006 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2007 - 2010 oraz Planem Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego, plan gospodarki odpadami gmin zrzeszonych w Związku Komunalnym obejmuje lata 2004 - 2011.
 

Wójt gminy zaprasza

Dariusz Wojtczuk

Urząd Gminy Olszanka
Olszanka 37
08-207 Olszanka

tel. 508 238 476
tel. 83 357 51 23
fax. 83 357 51 83
wojt@olszanka.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.