Logo Olszanka

Archiwum newsów, strona 46

Szkolenie

28.08.2018

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ponownie zaprasza przedsiębiorców, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prowadzące działalność w zakresie wymagającym pozwoleń środowiskowych oraz przedstawicieli innych jednostek organizacyjnych na jednodniowe bezpłatne szkolenie dotyczące: opłat

 za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach.

Szkolenie odbędzie się 19 WRZEŚNIA 2018 r.w siedzibie Delegatury

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w SIEDLCACH, ul. Wiszniewskiego 4.

Ideą spotkania jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z obszaru opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach. W trakcie szkolenia omówione zostaną aspekty praktyczne i prawne z zakresu ww. opłat. Trenerami prowadzącymi spotkania będą przedstawiciele Departamentu Opłat Środowiskowych.

SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE!

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie faksem lub pocztą elektroniczną kompletnie i czytelnie wypełnionej (z zaznaczeniem jednego, wybranego terminu szkolenia) oraz własnoręcznie podpisanej karty zgłoszenia: faks: (22) 59-79-629; e-mail:

OPLATY.SRODOWISKOWE@MAZOVIA.PL

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację pocztą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w zadeklarowanym terminie prosimy o wyznaczenie zastępstwa. Uczestnicy, którzy nie zgłoszą się na szkolenie w deklarowanym

terminie i nie wyznaczą zastępstwa zostaną wpisani na listę osób, które w przyszłości nie będą zapraszane na szkolenia organizowane przez Departament Opłat Środowiskowych.

W przypadku dodatkowych pytań do dyspozycji pozostają:

            * Justyna Król, Biuro Informacji i Koordynacji, Departament Opłat

Środowiskowych, tel. 22 59 79 703,

            * Agnieszka Kwiatkowska, Biuro Informacji i Koordynacji, Departament

Opłat Środowiskowych, tel. 22 59 79 263,

            * Szymon Mazur, Biuro Informacji i Koordynacji, Departament Opłat

Środowiskowych, tel. 22 59 79 188.

KLAUZULA INFORMACYJNA

            * Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa

Mazowieckiego

Dane kontaktowe:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,

ul. Jagiellońska 26, 09-719 Warszawa

tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,

ePUAP: /umwm/esp.

            * Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Urzędzie

Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie to: tel. (022)

5979663; e-mail: iod@mazovia.pl.

 

Program szkolenia

„Opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata produktowa oraz opłaty wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach”

 • 10.00–10.10 Powitanie uczestników, wprowadzenie do programu szkolenia.
 • 10.10–11.10 Opłaty z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz za przydzielone uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych.
 • 11.10–11.30 Dyskusja, przykłady praktyczne.
 • 11.30–12.00 Opłata za składowanie/magazynowanie odpadów.
 • 12.00–12.15 Przerwa kawowa.
 • 12.00–12.45 Obowiązki sprawozdawcze i opłatowe wynikające z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, a także ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – opłata produktowa.
 • 12.45–13.00 Dyskusja, przykłady praktyczne.
 • 13.00–13.30 Obowiązki sprawozdawcze i opłatowe wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach.
 • 13.30–14.00 Dyskusja, przykłady praktyczne.
 • 14.00 Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

 

więcej

Pomoc

10.08.2018

W nocy 8/9 sierpnia w gospodarstwie państwa Nowosielskich w Sarnakach w powiecie łosickim spłonęła stodoła wraz z tegorocznymi zbiorami. Właściciele prowadzący gospodarstwo mleczne zostali bez słomy i siana - niezbędnych do utrzymania zwierząt. Teraz rodzina i sąsiedzi apelują do ludzi dobrej woli o pomoc na rzecz poszkodowanych.

W tej chwili najbardziej potrzebne w gospodarstwie są słoma i siano. Rolnicy w wyniku pożaru stracili cały tegoroczny zbiór a więc i zapasy dla zwierząt na zimę. Każdy, kto mógłby pomóc i przekazać słomę lub siano powinien się bezpośrednio kontaktować z poszkodowanymi właścicielami gospodarstwa przy ul. Piłsudskiego w Sarnakach lub pod nr tel. 691 014 953

W akcji gaśniczej brało udział 10 zastępów straży pożarnej w tym jednostki PSP z Łosic oraz OSP z Chlebczyna, Sarnak, Platerowa i Lipna. Spaleniu uległa stodoła wraz z całym tegorocznym zbiorem. Na szczęście udało się uratować oborę i przebywające w niej zwierzęta. Nie wiadomo co było przyczyną pożaru.

więcej

Działo się, działo…

07.08.2018

Niecodzienne wydarzenie w naszej gminie odbyło się 5 sierpnia na placu przy OSP Olszanka. Dotarł do nas Wędrujący Festiwal Sztuki i Animacji 2018 – KARAWANA.  Z inicjatywy Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszance, przy ogromnym wsparciu finansowym i merytorycznym Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie, mieliśmy okazję obejrzeć profesjonalny spektakl teatru dla dzieci „Zielonomi” w wykonaniu teatru JaSię,  a dla dorosłych zaprezentował się teatr Makata w sztuce „Wesele”. Na zakończenie mieliśmy okazję zobaczyć spektakl ogniowy „Alicja w Krainie Czarów” w wykonaniu grupy teatralnej Teatr Ognia ANTIDOTUM. Czas między spektaklami został wzbogacony rodzinnymi animacjami prowadzonymi przez doświadczonych animatorów ze Stowarzyszenia Pedagogów Animatorów KLANZA . Bardzo bogaty program festynu sprawił, że każdy znalazł coś dla siebie.

więcej

Kawarana 2018

01.08.2018

Wędrujący Festiwal Sztuki i Animacji 2018 KARAWANA

5 sierpnia (niedziela) - Olszanka

4 sierpnia (sobota) - Łosice

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich mieszkańców naszej gminy
i nie tylko.

miejsce: plac przed Świetlicą Wiejską w Olszance

g. 16.00 – „Zielonomi” – Teatr JaSię

g. 17.00 – 20.00 - rodzinne animacje realizowane przez Polskie
Stowarzyszenie

Pedagogów i Animatorów KLANZA

g. 20.30 – „Wesele” - Teatr MAKATA

g. 21.30 – spektakl ogniowy „Alicja w Krainie Ognia” – Teatr
Ognia ANTIDOTUM

 

 

więcej

Dożywianie

30.07.2018

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i  dowóz gorących posiłków dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Olszanka w okresie od 05 września 2018 r. do 14czerwca 2019 r.

 

                                                                        Olszanka dnia 30.07.2018r .

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. zamówienia poniżej 30.000 Euro na  przygotowanie i dowóz gorących posiłków dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Olszanka w okresie od 05 września 2018 r. do 14 czerwca 2019 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance ogłasza zapytanie ofertowe na przygotowanie i dowóz gorących posiłków dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Olszanka w okresie od 05 września 2018 r. do 14 czerwca 2019 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance

Olszanka 42, 08-207 Olszanka

1.      Opis przedmiotu zamówienia:

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Przygotowanie, dowóz  gorących posiłków dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Olszanka w okresie od 05 wrzesień 2018r. do 14 czerwiec 2019r.

 

Zamawiający oczekuje przygotowania jednego gorącego posiłku w postaci : 1 raz zupa (z chlebem+ owoc lub jogurt itp.) + 4 razy drugie danie - w tygodniu dla każdego dziecka.

Ilość dzieci dziennie dożywianych - około 50 - w formie jednego gorącego posiłku w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Próchenkach  -12 dzieci

- Zespół Szkół w Olszance -30 dzieci
 

Wymagana jest kalkulacja miesięczna jednego posiłku brutto - wraz z transportem w godzinach uzgodnionych z dyrektorem danej szkoły.

Gramatura jednego posiłku : zupa - 400 ml

                                              drugie danie - jeśli posiłek mięsny to 100g mięso, 200g  

                                              ziemniaki, 150g przystawka

2.      Termin realizacji umowy :od 05 wrzesień 2018r. do 14 czerwiec 2019r.

3.      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance nie dopuszcza składania ofert częściowych

4.      Zamawiający nie dopuszcza zmiany ceny zakupu w trakcie trwania umowy.

5.      Terminy mające wpływ na realizację zamówienia :

       - data wystawienia faktury za miesięczną realizację zamówienia - ostatni dzień miesiąca,   w      którym jest realizowane zamówienie

    - termin zapłaty za otrzymaną fakturę - 14 dni od daty wpływu faktury

6.      Wymagania względem wykonawcy:

- spełniający warunki zawarte w art.22 ustawy z dn.29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych

- nie wykluczony na podstawie art.24 ustawy z dn.29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych

7.   Oferta będzie oceniana według następujących kryteriów:

-  cena                                                                                50%

- jakość                                                                                50%

•8.      Termin i miejsce składania formularzy:

Oferty (załącznik nr 1) wraz z podpisanym oświadczeniem (załącznik nr 2) i wzorem umowy (załącznik nr 3) a także przykładowym miesięcznym jadłospisem (gramaturę określa zapytanie ofertowe) proszę składać do 13 sierpnia 2018 r.do godziny 12.00, w siedzibie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Olszance Olszanka42, 08-207 Olszanka, w zamkniętej kopercie z dopiskiem Przygotowanie, dowóz  gorących posiłków dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Olszanka ". Ofertę można przesłać faxem lub e-mail  a następnie dosłać pocztą pod wskazany wyżej adres.

 

Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej w Olszance

Olszanka 42,08-207 Olszanka

tel. 83 357 51 19

ops.olszanka@poczta.fm   fax: 83 357 51 19

Formularze złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający przewiduje podpisanie umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia z wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą cenę oraz  jakość przygotowywanych posiłków .

                       

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

                                   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

                                                                 w Olszance

                                                      z up. Wójta pracownik                 socjalny                                                                                                      Ewa Ułasiuk

 

Pliki do pobrania:

1. Oferta

2. Oświadczenie

3. Umowa

 

więcej

Informacja dotycząca wymiany pieców, termomodernizacji i OZE

16.07.2018

Informacja dotycząca wymiany pieców, termomodernizacji i OZE

„Zgodnie z Porozumieniem z dnia  7 czerwca 2018 r. w sprawie realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, iż w ramach powyższego działania będzie udzielane dofinansowanie w formie bezzwrotnych dotacji oraz pożyczek. Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

Oferta skierowana będzie do osób fizycznych posiadających prawo własności lub będących współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub osób, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

W ramach Programu zostanie dofinansowana wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych paliwem stałym na: węzły cieplne, kotły na paliwo stałe (spełniające założenia Programu), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne oraz pompy ciepła. Dofinansowywane będą również prace termomodernizacyjne polegające m.in. na dociepleniu przegród zewnętrznych/wewnętrznych budynku oraz wymianie/montażu stolarki zewnętrznej.
Intensywność wsparcia dotacyjnego uzależniona będzie od kwoty miesięcznego dochodu przypadającego na 1 osobę w gospodarstwie domowym. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosić będzie 7 tys. zł, natomiast  maksymalne koszty kwalifikowane od których liczona będzie dotacja  – 53 tys. złotych.
W ramach powyższej oferty możliwy będzie również zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz mikroinstalacji fotowoltaicznej (wyłącznie w formie pożyczek).
W związku z powyższym, w gminach na terenie województwa mazowieckiego, będą prowadzone spotkania z Mieszkańcami - celem przedstawienia warunków Programu oraz pomocy w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie. Rozpoczęcie szkoleń zaplanowane zostało na II połowę lipca 2018 r. Szczegółowe informacje na temat harmonogramu szkoleń będą pojawiały się sukcesywnie na stronie internetowej wojewódzkiego Funduszu. Nabór wniosków w Programie „Czyste Powietrze” rozpocznie się po przeprowadzeniu warsztatów w gminach na terenie Mazowsza.”

W celu uzyskania kolejnych informacji prosimy o śledzenie stron internetowych www.wfosigw.pl oraz www.olszanka.gmina.pl/.

 

Dane kontaktowe do WFOŚiGW:

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Wydział Zamiejscowy w Siedlcach, Asłanowicza 18, 08 – 110 Siedlce
tel. 25 640 43 60 fax 25 640 43 65
www.wfosigw.pl
e–mail: poczta@wfosigw.pl

 

więcej

Wójt gminy zaprasza

 

Grzegorz Pajnowski

Urząd Gminy Olszanka
Olszanka 37
08-207 Olszanka

tel. 508 830 066
tel. 83 357 51 23
fax. 83 357 51 83
wojt@olszanka.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.