Logo Olszanka

Archiwum newsów, strona 19

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

07.05.2019

Wójt Gminy Olszanka zawiadamia, że Rada Gminy Olszanka w dniu 26 lutego 2019 r. podjęła uchwałę nr V/33/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 3677).

W związku z powyższym od dnia 1 kwietnia 2019 r. na terenie Gminy Olszanka stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady są zbierane i odbierane  w sposób selektywny wynosi 9,00 zł za osobę miesięcznie. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustalono zróżnicowanie stawki opłaty
w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość tj. za pierwsze pięć osób stawka opłaty wynosi 9,00 zł za osobę miesięcznie, za szóstą i kolejne osoby stawka opłaty wynosi 3,00 zł za osobę miesięcznie. W przypadku gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka opłaty wynosi 18,00 zł za osobę miesięcznie.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Jednocześnie przypominamy, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkujących nieruchomość (np. przeprowadzka, narodziny, zgon) mające wpływ  na wysokość opłaty, właściciel nieruchomości jest obowiązany zgłosić w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany w Urzędzie Gminy Olszanka.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się za I kwartał – do dnia
15 marca, za II kwartał – do dnia 15 maja, za III kwartał – do dnia 15 września, za IV kwartał – do dnia 15 listopada danego roku kalendarzoweg
o u inkasenta (sołtysa wsi) lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Olszanka, 08 – 207 Olszanka BS Łosice O/Olszanka numer konta 83 8038 0007 0020 0367 2000 0030. W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty np. za cały rok, należy dokonać dopłaty do wysokości stawki obowiązującej od dnia 1 kwietnia 2019 r.

 

Wójt Gminy Olszanka
/-/ Grzegorz Pajnowski 

więcej

O G Ł O S Z E N I E

08.05.2019

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r., poz. 1030 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr 26/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019  informujemy mieszkańców Gminy Olszanka o zakazie uprawy maku i konopi włóknistych.

Art. 51  w/w ustawy mówi: „w przypadku stwierdzenia  prowadzenia upraw maku lub konopi włóknistych w sposób niezgodny z art. 46 i 47 wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje nakaz zniszczenia tych upraw przez zaoranie, przekopanie gruntu albo w inny sposób, który zapewni skuteczne wykonanie tego nakazu, na koszt prowadzącego uprawę; nakazowi nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności”.  

 

Wójt Gminy Olszanka
/-/ Grzegorz Pajnowski 
 

więcej

Wójt gminy zaprasza

 

Grzegorz Pajnowski

Urząd Gminy Olszanka
Olszanka 37
08-207 Olszanka

tel. 508 830 066
tel. 83 357 51 23
fax. 83 357 51 83
wojt@olszanka.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.