Logo Olszanka

Plan Gosp. Odpadami

 

Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych dla gminy Olszanka

II półrocze 2019 r.

 


Wójt Gminy Olszanka informuje, że w miejscowości Olszanka został uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). 

Do PSZOK można dostarczyć następujące rodzaje odpadów: 
papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych. Powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady zielone, a także dodatkowa frakcja- odpady przeznaczone do ponownego użycia.

Zasady funkcjonowania PSZOK oraz godziny otwarcia zawiera Regulamin.

Godziny Otwarcia PSZOK


REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

SEGREGACJA ODPADÓW

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 


Związek Komunalny "Nieskażone Środowisko" z siedzibą w Łosicach został wpisany do "Rejestru Przedsiębiorców i Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego" w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska jako zbierający zużyty sprzęt pod nr E0007673Z. 

Punkt zbierania w/w sprzętu znajduje się na Składowisku Odpadów w Łosicach 
ul. Ekologiczna 1.

Z gospodarstw domowych sprzęt elektryczny i elektroniczny jest przyjmowany bezpłatnie.W Twojej miejscowości są pojemniki na odpady segregowane.

Do pojemników wrzucamy:

 • Szkło - szklane butelki, słoiki po przetworach ( bez zakrętek )
 • Plastik - butelki jednorazowe po napojach, pojemniki plastikowe, worki foliowe, duże folie opakowaniowe
 • Makulatura - gazety, książki, karton, tektura falista

UWAGA: Wszystkie butelki i słoiki bez zakrętek.

Korzystaj z tych pojemników zgodnie z ich przeznaczeniem !
 

 


Podstawowym dokumentem dla potrzeb planowania przedsięwzięć z zakresu gospodarowania odpadami jest Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (KPGO), przyjęty do realizacji uchwałą Rady Ministrów z 29 października 2002 r., wyznaczający strategię działań do 2011 roku, która powinna znaleźć odzwierciedlenie w planach wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Przy opracowywaniu Planu gospodarki odpadami dla Związku Komunalnego „Nieskażone Środowisko" (PGO ZK) kierowano się, więc celami zapisanymi w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (Monitor Polski Nr 11 z 2003 r) a także ustaleniami zaproponowanymi w Planie Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego (PGOMaz.), Zarząd Województwa Mazowieckiego — Warszawa 2003 i Planie gospodarki odpadami dla powiatu łosickiego (PGOŁos.), Zarząd Powiatu Łosice, 2004. Plan gospodarki odpadami dla Związku Komunalnego „Nieskażone Środowisko" w pełni odzwierciedla też tendencje europejskiej polityki ekologicznej. Jej główne cele to:

 • zasada zrównoważonego rozwoju,
 • zasada równego dostępu do środowiska postrzegana w kategoriach sprawiedliwości międzypokoleniowej, sprawiedliwości międzyregionalne i między grupowej,
 • równoważenia szans między człowiekiem i przyrodą,

 

 • zasada przezorności,
 • zasada uspołecznienia i subsydiarności,
 • zasada prewencji,
 • zasada zanieczyszczający" płaci,
 • zasada skuteczności efektywności ekologicznej i ekonomicznej.

Głównym celem „Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Komunalnego „Nieskażone Środowisko" jest wytyczenie zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju strategii w postępowaniu z odpadami powstającymi na obszarze gminy oraz zaproponowanie programu działań dla jej zrealizowania.

Współcześnie przyjęta hierarchia celów w postępowaniu z odpadami, uszeregowana wg ich ważności, jest następująca:

 1. zapobieganie i minimalizacją powstawania odpadów;

 2. odzyskiwanie z odpadów, których powstawania nie da się uniknąć, substancji, materiałów lub energii;

 3. unieszkodliwianie odpadów;

 4. bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska składowanie odpadów, których nie
  da się - z uwagi na warunki techniczno-ekonomiczne - poddać odzyskowi.

W niniejszym opracowaniu przedstawiane są zatem ustalenia przyjęte w wyniku procesu planowania tj. strategia rozwoju i proponowane rozwiązania szczegółowe systemu gospodarowania odpadami w gminach stowarzyszonych w Związku Komunalnym Nieskażone Środowisko". Dokument ten powinien być zatem ważnym źródłem informacjii materiałem wykorzystywanym do budowy i rozwoju lokalnego systemu gospodarowania odpadami a także narzędziem kontroli realizacji wytyczonych w tym względzie celów. 
Zgodnie z Polityką ekologiczną państwa na lata 2003 — 2006 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2007 - 2010 oraz Planem Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego, plan gospodarki odpadami gmin zrzeszonych w Związku Komunalnym obejmuje lata 2004 - 2011.
 

Wójt gminy zaprasza

 

Grzegorz Pajnowski

Urząd Gminy Olszanka
Olszanka 37
08-207 Olszanka

tel. 508 830 066
tel. 83 357 51 23
fax. 83 357 51 83
wojt@olszanka.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.